Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Ýazgylar
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Perishdejik
2 min. öň
Aglamak diýlende aklyňyza gynandyryjy zatlar gelip biler, ýöne aglamak hem durmuşymyzyň bir bölegidir. Bu hekaýada profe ...

Dowamy
0 0 0
Perishdejik
6 min. öň
Bir wagtlar bir şäherde owadan bir gyz ýaşaýardy. Bu gyz şeýle bir owadan welin, uzak şäherlerden we ýurtlardan gaty baý ...

Dowamy
2 0 3
Lovely
9 min. öň
Gyzlara gowy görünjek bolup, şahsy sahypamda täze düşen suratymy goýdym. Her kim gowy teswir ýazypdyr, içinde biri bulaý ...

Dowamy
1 0 2
Perishdejik
11 min. öň
Adamlar näme üçin düýş görýärler? Garabasdy diýen düşünje hakykatdanam barmy? Ukusynda ýöremek ýaly hadysalara nähili dü ...

Dowamy
2 0 2
Perishdejik
15 min. öň
Häzirki döwürde adamlar bilen gatnaşyk öňkisi ýaly ýakyn we gowy däl. Elbetde bu gynandyryjy zat, emma käbir soraglar si ...

Dowamy
1 0 1
Lovely
35 min. öň
Şu gün BBC world newsda gördüm.Daşary ýurtly alymlar täze bir ýylanyň görnüşini tapypdrylar. Ol ýylan her bir zat iýende ...

Dowamy
2 1 4
Gulia05
9 sag. öň
Ukym tutanok ichim gysyaaa bashga kim mn bln dertdesh .narik.
4 11 11
MNB
10 sag. öň
Dagynyk pikirlerden netije ýok. Pikirleriň köpçüliginden hyýallar döreýär. Biz bütün ömrümiziň dowamynda, bu hyýallary a ...

Dowamy
3 0 3
MNB
10 sag. öň
● Alymlar onuñ 6 sany sebäbini ýüze çykardylar Okamak, gürrüñsiz, peýdaly pişe. Ol her bir adamyñ durmuş ýörelgesiniñ ...

Dowamy
2 3 3
Грустная_05
11 sag. öň
Şol günki aýtmadyk sözüme degmez, Ýigrim bir ýyl gürlän ähli geplerim. Ýatlamalañ arasynda gizlendi, Heniz ýazyp dolu ...

Dowamy
4 0 5
1 2 3 85
SÖHBETDEŞLIK
Zodiac
3 min. öň
ADMINKA,
ADMINKA
22 min. öň
Miss_Panda
2 sag. öň
Ajap, nez gowmy
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!