Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Запись - Ýalan söýgä ýanan söýgi
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
BETT_BETT
42 gün öň (6 Мая 2021, 18:24)
Ýalan söýgä ýanan söýgi
Bir gyzy tutuş dünýäň, barlygyň hasaplamak juda müşgil eken. Has erbedi ilki öz razylygy bolup, soňra kalbynyň gapysyndan içeri ätlemäge hiç hili rugsat bermese… Şol kalbyň töründäki içki ojakda howura howlukýan şol gyzgyn razylygy gazanmak üçin islendik synagyny geçmäge kaýyl. Elimden gelenini edýän. Ýöne ýüregiňe ýakyn saýýan gyzyňy çenden-aşa söýüp erkeleseň, ol senden daşlaşmak bilen bolar eken. Hatda agaçlar hem baharda , tomusda ýapraklary bilen mäkäm birigip , ony gujaklap otursa hem, güýzde gussa bilen olary kowup goýberýärler.Ýöne ýapraklaryň ykbaly belli, ara şemal düşýär.Göräýmäge meniň söýgime meňzeş ýaly, emma meniňki sebäpsiz kösenýän söýgi.Söýänimiň menden gitmeginiň sebäpleri maňa garaňky. Bir bilýänim, gülümiň görküne görk goşýan garaja gözleri garaňkylyk garamatyna galdy.Ýalanlara ýandy , ýüregini ýaralady.Ýöne meniň bilen däl-de, başgalaryň baş baglamagynda … ...
Görülen: 9
Halady
Извините, для Вас комментирование недоступно
Teswirler 21
BETT_BETT 0
41 gün öň (6 Мая 2021, 22:35)
Ответ Betjee
BETT_BETT, howa gun geler tashlap gideni un size zar bolar, sabr edaymesiniz bashga alac ...
Betjee, dogy aýtýaňyz geler bir gün
Betjee 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 20:44)
Ответ BETT_BETT
Betjee, HMM SÖÝGIDEN ÝANYP SABR ETMELIDÄ
BETT_BETT, howa gun geler tashlap gideni un size zar bolar, sabr edaymesiniz bashga alac yoga
Geografik 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 20:34)
Ответ BETT_BETT
Geografik, ŞUŇKYDAN
BETT_BETT, özimem bilendim
BETT_BETT 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 20:21)
Ответ Mehrimah
Ýürekden syzylyp ýazylan täsirli oýlanma eken. Näçe söýseňem neti gitmekde bolsa, ony bar ...
Mehrimah, MEN ONY SAKLAJAK DÄL GOÝ ERKINE GITSE GITSIN ÝÖNE MEŇ ONY SÖÝŞÜM ÝALY SÖÝEN ADAM TAPMAZ
Mehrimah 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 20:17)
Ýürekden syzylyp ýazylan täsirli oýlanma eken. Näçe söýseňem neti gitmekde bolsa, ony barybir saklap bolmazmyka diýýän. ...

BETT_BETT 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 19:54)
Ответ Geografik
BETT_BETT, seninkiden gerek
Geografik, ŞUŇKYDAN

Без-названия-2 ...

Geografik 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 19:52)
Ответ BETT_BETT
Geografik, ÝOK SEŇKIDEN
BETT_BETT, seninkiden gerek
BETT_BETT 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 19:43)
Ответ Betjee
Soyenine ynanmaly eken, yalan gurrunlere dalde, soyyan bolsa dolanarla... ,,Ol mensiz ony ...
Betjee, HMM SÖÝGIDEN ÝANYP SABR ETMELIDÄ
Betjee 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 19:41)
wagt gerek azajyk nesip bolsa hemme zat gowy bolar, sabr edin
BETT_BETT 0
42 gün öň (6 Мая 2021, 19:40)
Ответ Betjee
Soyenine ynanmaly eken, yalan gurrunlere dalde, soyyan bolsa dolanarla... ,,Ol mensiz ony ...
Betjee, BLMOKDA
1 2 3
SÖHBETDEŞLIK
Zodiac
12 min. öň
ADMINKA,
ADMINKA
31 min. öň
Miss_Panda
2 sag. öň
Ajap, nez gowmy
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!