Içeri girmek

Parol

AGZA BOL
Içeri girmek
Siziň nikiňiz/login:


Siziň parolyňyz/açarsözi:


Parolyňyzy ýatdan çykardyňyzmy?

AGZA BOL
Блог Betjee
Есть проблема: для корректной работы сайта необходимо включить поддержку JavaScript в браузере
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:52)
Meňli öýüne geldi indi birneme özüne gelipdi, sebäbi aýtjak diýen geplerini aýdyp uruşypdy, ýaraşypdy. Iki dosty ýene öň ...

Dowamy
1 4 6
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:51)
Dp ýalbarsa bor diýdi we jaňy aldy Begmyrat- Alooo janym Kümüşjan oňatmy ýagdaýlaň? Kümüş- howa oňat sen oňatmy - Oň ...

Dowamy
1 0 2
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:50)
Meňli dükandan aýlanyp gelýän wagty Begmyrat alyndan çykdy we ikisi gepleşip durdylar. Begmyrat- Meňli bagyşlarsyň saň ...

Dowamy
1 0 3
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:50)
Bu güni hem geçdi, ertesi ýene klasdaşlary üýşip oturdylar, Meňliniň gaty erbet kellesi agyrýady, sebäbi ol köpçülige b ...

Dowamy
1 0 2
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:49)
Meňli bolsa 3-nji gyz bolansoň aagasy ýokdy, ol hem agam bolsady diýýädi şonuň ün bular biri birine aga eke diýýädiler) ...

Dowamy
1 0 3
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:49)
Indi Nurýagdy Meňlini görse aňryk bakyp geçýädi. Meňli bu ýagdaýa begensede azrak gynanýady sebäbi 10 klas bolup klasdaş ...

Dowamy
1 0 3
Betjee
2 gün öň (13 Мая 2021, 11:48)
Wagt gaty çalt geçýär eken, ynha düýn 2-nji synpda okap ýören Meňli eýýäm 10-njy synp. Meňli diýseň owadan akylly düşbüj ...

Dowamy
2 0 5
Betjee
3 gün öň (12 Мая 2021, 11:58)
Salam ähliňize, ertir mukaddes Oraza hem gutarýar, 12-sinden 13-ne geçilýän gije agyz beklemeli ýada ýok?! eger beklemel ...

Dowamy
0 6 15
Betjee
6 gün öň (9 Мая 2021, 11:52)
Oýlanmaga itergi Uzunly gün uklap ýatan meýdanlar, Jana gelýär ýazyň ýagyşlaryndan. Heder edip, gaça duruň adaml ...

Dowamy
3 0 6
Betjee
6 gün öň (9 Мая 2021, 11:45)
Bir adam Sokrata şeýle diýipdir: — Bilýäňmi, dostuň maňa sen hakda nämeler diýdi? — Dur, aýtjak bolýanlaryňy ilki «üç ...

Dowamy
2 0 9
1 2
GYZYKLY ÝAZGYLAR
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 14:03)
Soymediñ meni
Xyivenia
2 gün öň (13 Мая 2021, 13:59)
Gyzlar barada
SÖHBETDEŞLIK
Peri
7 sag. öň
Reyyan, Ämin janym
Reyyan
7 sag. öň
Peri, aydanyn gelsin amin
Peri
7 sag. öň
Reyyan, ay bizem bolarysda nesip bolsa
Dil: TM Görnüş: WEB

Okeey.Ru-2021 © Ähli hukuklar goralan!